Wat is PRINCE2®?

De PRINCE2® standaard is toonaangevend op het gebied van projectmanagement. Het staat voor ‘PRojects IN Controlled Environments’ en het is een gestructureerde methode voor effectief projectmanagement. Jaarlijks worden veel examens afgenomen en professionals gecertificeerd in de PRINCE2® methodiek. De PRINCE2® certificering is een bewijs van bekwaamheid op het gebied van projectmanagement. Door het volgen van de PRINCE2® opleiding wordt u zorgvuldig voorbereid op het behalen van de gewenste PRINCE2® certificering.

PRINCE2® is een van origine Engelse methode ontstaan door het bundelen van praktijkervaringen (zogenaamde best-practices). AXELOS Ltd is eigenaar van de methode. AXELOS omschrijft PRINCE2® als volgt:

PRINCE2® is de gestructureerde projectmanagementmethode van het Office of Government Commerce (OGC), die in het Verenigd Koninkrijk de facto de standaard is geworden voor het organiseren, managen en beheersen van projecten. Het is een generieke benadering, gebaseerd op best practice, voor het management van alle mogelijke soorten projecten.

PRINCE2online is een product van Metier Academy Benelux. Metier Academy Benelux is een geaccrediteerd PRINCE2® Instituut (Accredited Training Organisation). PeopleCert heeft Metier Academy Benelux formeel gekwalificeerd en geaccrediteerd om PRINCE2® opleidingen te verzorgen.

Ontstaan van PRINCE2®

In 1989 verscheen PRINCE® op de markt en in 1996 zijn er tal van verbeteringen en uitbreidingen uitgevoerd wat leidde tot PRINCE2®. In eerste instantie was PRINCE® bedoeld om projecten binnen de ICT-branche beter te managen. De veranderingen in 1996 hebben als gevolg dat PRINCE2® veel algemener toepasbaar is, en in steeds meer sectoren naast de ICT wordt gebruikt.

PRINCE2® is toepasbaar op alle projecten van klein tot groot en kent een grote flexibiliteit. Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig voor) een bepaald project, kunnen overgeslagen worden. De vraag “How extensively should this process be applied on this project?” wordt dan ook vaak gesteld.

In 2002 en 2005 zijn er updates geweest met de nieuwste inzichten in best practices en in 2009 een zeer uitgebreide review. Omdat uit de community bleek dat er behoefte was aan meer handvatten en voorbeelden met betrekking tot het op maat maken van een PRINCE2® project, heeft AXELOS in 2017 de handleiding en examens vernieuwd. In de lesstof wordt dieper ingegaan op het ‘tailoring to the project environment’ en de examens zijn in lijn met de nieuwe handleiding aangepast. Lees hier meer over: de PRINCE2® 6e editie (2017 update).

De benaming PRINCE2® is niet veranderd maar de wijzigingen zijn duidelijk aanwezig. Inmiddels wordt de methode in veel landen binnen Europa toegepast en neemt de belangstelling uit de rest van de wereld toe. De PRINCE2® handleidingen zijn beschikbaar in diverse talen.

Een aantal andere kenmerken van PRINCE2®

PRINCE2® gebruikt kenmerkende termen. Termen voor de verschillende processen en onderdelen zijn vastgelegd en worden ook overeenkomstig gebruikt. Dit maakt de methode ook zo breed inzetbaar. Iedereen met kennis van PRINCE2® begrijpt waar het over gaat als een project wordt besproken waarbij PRINCE2® wordt gebruikt. Een paar voorbeelden:

Klant, gebruiker en leverancier

Degene die betaalt voor het project is de klant. Degene die uiteindelijk gebruik gaat maken van de resultaten of uitkomsten van het project, of die beïnvloed wordt door het resultaat van een project, is de gebruiker (dit kan binnen sommige projecten een en dezelfde persoon zijn). Degene die de expertise heeft om het eigenlijke werk aan het project uit te voeren (d.w.z. het ontwerpen en bouwen) is de leverancier of specialist. Al deze mensen moeten worden georganiseerd en gecoördineerd, zodat het project de gewenste resultaten, uiteraard binnen het gestelde budget, op tijd en met de juiste kwaliteit, oplevert.

De PRINCE2® Project Board

Elk PRINCE2® project heeft een Project Board bestaande uit de klant, de eindgebruiker en de leverancier of vertegenwoordigers van ieder van deze drie. Binnen de terminologie van PRINCE2®, zijn dit respectievelijk de Klant, Senior User en Senior Supplier. De Project manager brengt regelmatig verslag uit aan de Project Board, houdt hen op de hoogte van de voortgang en de eventuele problemen die men kan verwachten. Het Project Board is verantwoordelijk voor voorzien van de noodzakelijke beslissingen en besluiten aan de Project manager om het project voort te kunnen zetten en eventuele problemen op te lossen.

Project Assurance

De taak van Project Assurance is het geven van een onafhankelijk beeld van de voortgang van het project. PRINCE2® geeft drie opvattingen van Assurance; business, de gebruiker en de specialist. Ieder van deze 3 opvattingen geeft de belangen van de drie leden van de Project Board weer. Assurance biedt controle op het feit of het project levensvatbaar blijft in termen van kosten en baten (zakelijke zekerheid), de zekerheid dat aan de eisen van de gebruikers wordt voldaan (gebruikers zekerheid), en controle op levering van de juiste oplossing (gespecialiseerde of technische verzekering). Binnen sommige projecten wordt de Project Assurance gedaan door een apart team, het Project Assurance Team. De taken met betrekking tot Project Assurance kunnen ook worden gedaan door de individuele leden van het Project Board zelf.

p2-1_large

Project Support Office

Binnen de meeste projecten is er veel administratief werk; iedereen geïnformeerd houden, het plannen van meetings, het up-to-date houden van het projectplan enz. Project Managers doen al deze werkzaamheden vaak zelf, met name op kleinere projecten. Worden er echter binnen een organisatie meerdere projecten tegelijkertijd uitgevoerd dan kan er een Project Support Office worden ingericht om de verschillende Project Managers te assisteren bij deze werkzaamheden.

PRINCE2® principes, thema’s en processen

De PRINCE2® methodologie is publiek domein, dus is niet gebonden aan een bepaalde organisatie voor consultancy, training en ondersteuning. PRINCE2® is een proces-gebaseerde aanpak voor project management. De hele aanpak is zoals zichtbaar in onderstaande afbeelding, opgebouwd uit 7 principes, 7 thema’s en 7 processen waarbij elk proces is gedefinieerd met de hoofdzakelijke input en output, samen met de specifieke doelen die behaald moeten worden en de activiteiten die uitgevoerd moeten worden.

Dit alles vormt binnen de project omgeving oftewel de Project Environment de PRINCE2® methodologie.

gr000002-fig-1.2_large