PRINCE2® 6e editie (2017 update)

AXELOS, de eigenaar van PRINCE2® , heeft de 5e editie uit 2009 vernieuwd. Deze nieuwe versie heet de PRINCE2®
6e editie (2017 update). Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over deze nieuwe editie.

Wat is de PRINCE2® 6e editie (2017 update)?

Uit feedback vanuit de PRINCE2® community is gebleken dat er behoefte is aan meer informatie over de toepassing van PRINCE2® op verschillende soorten projecten. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, legt de PRINCE2® Update meer focus op het op maat maken van de methode.

De voornaamste wijzigingen in de handleiding “het Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®”, focussen zich op:

 • het op maat maken van PRINCE2® aan de behoeften van de organisatie en de projectomgeving;
 • de onderliggende principes van PRINCE2®;
 • het verduidelijken van de link tussen thema’s en principes;
 • het opnemen van specifieke voorbeelden van het op maat maken van PRINCE2® in de 7 thema’s;
 • de toepassing van de methode in de praktijk, met talloze voorbeelden, hints en tips;
 • informatie over het ‘PRINCE2® Membership’.

Verandert de PRINCE2® methode hiermee?

De PRINCE2® methode blijft ongewijzigd; de 7 principes, 7 thema’s en 7 processen blijven intact. De verschillen zitten in de manier waarop de methode wordt toegelicht in de manual en de examinering. Lees meer over de verschillen in de volgende alinea’s.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Certificering met de PRINCE2® 6e editie (2017 update)

Voor het Foundation-certificaat zijn er geen wijzigingen; dit blijft onbeperkt geldig. Voor het Practitioner-certificaat is de geldigheidstermijn van het certificaat verkort van 5 naar 3 jaar. Ook is het hercertificeringsexamen vervallen.

Het vernieuwen van de certificering voor Practitioner kan met de komst van de 6e editie (2017 update) op twee manieren:

 • Middels het ‘PRINCE2® Membership’. Als PRINCE2® member kunt u door het uitvoeren van verschillende activiteiten aantonen dat uw PRINCE2® kennis up-to-date is. Bijvoorbeeld door trainingen te volgen, training te geven en PRINCE2® projecten in de praktijk uit te voeren. Wanneer u voldoende activiteiten heeft ondernomen, wordt na 3 jaar uw certificering automatisch verlengd met nogmaals 3 jaar.
 • Behaalt u niet voldoende punten of heeft u geen Membership? Dan kunt u zich na 3 jaar opnieuw certificeren door het Practitioner-examen nogmaals af te leggen.

PRINCE2® 6e editie examens (2017 update)

Met de 6e editie (2017 update) zijn ook de examens vernieuwd. Hieronder ziet u meer informatie over de betreffende examens.

Foundation

De examens zijn aangepast zodat het examen efficiënter en duidelijker de kern van PRINCE2® behandelt.

 • Elementen die niet tot de kern van de methode behoren zijn verwijderd, zoals configuratiemanagement, welke niet meer in de vernieuwde handleiding behandeld wordt.
 • Criteria omtrent het op maat maten van de methode zijn toegevoegd. Dit werd voorheen niet behandeld.
 • Een verbeterde balans tussen de 7 thema’s en meer nadruk op de 7 principes.
 • Een meer heldere vraagstelling, o.a. door het verwijderen van negatieve vraagstellingen.
 • Het aantal vragen is gereduceerd van 75 naar 60. De toegestane tijd voor het examen blijft 1 uur.
 • De slagingsnorm is verhoogd naar 55%. De kandidaat moet 33 punten halen om te slagen.
Practitioner

De examens focussen zich meer dan eerst op het toetsen van het vermogen van de kandidaat om PRINCE2® toe te passen op een gegeven projectomgeving. Ook ligt er meer nadruk op het herkennen van de toegevoegde waarde van de methode in de praktijk.

 • De balans tussen verschillende onderdelen is hersteld. Er zijn bijvoorbeeld meer vragen toegevoegd over de 7 principes en het aantal vragen over specifieke managementproducten is verminderd.
 • De kandidaat wordt getoetst op zijn vermogen om de kern van elk thema en elk proces toe te passen. Ook wordt hij getoetst op zijn praktisch vermogen om te beoordelen of een gegeven aanpak effectief en geschikt is binnen de kaders van PRINCE2®.
 • De hoeveelheid ‘aanvullende informatie’ die nodig is om een vraag te beantwoorden is gereduceerd.
 • Complexe vraagtypen zijn verwijderd, zoals de “stelling-verklaring” vragen.
 • Het aantal vragen is gereduceerd. Het aantal te behalen punten is 68 in plaats van 80. De toegestane tijd voor het examen blijft 2,5 uur.
 • De slagingsnorm blijft 55%. De kandidaat moet 38 punten halen om te slagen.

Moet ik een nieuw certificaat halen?

Uw PRINCE2® Foundation-certificaat blijft onbeperkt geldig en hoeft u niet te vernieuwen, ook als u dit in een vorige editie heeft behaald. Met uw huidige PRINCE2® Foundation-certificaat kunt u ook het 6e editie Practitioner examen maken (2007 update). Wel blijft het verplicht om een training te volgen wanneer u het examen wilt afnemen bij een trainingsorganisatie.

Uw huidige Practitioner-certificaat blijft geldig zolang de oorspronkelijke geldigheidstermijn nog niet is verstreken. Certificeert u zich vervolgens met het 6e editie examen? Dan is uw Practitioner-certificaat 3 jaar geldig.